PERSBERICHT. Museum Meermanno en Letterkundig Museum vragen om zorgvuldigheid

Museum Meermanno en het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum hebben vandaag de staatssecretaris het volgende laten weten. Museum Meermanno en het Letterkundig Museum staan welwillend ten opzichte van verregaande samenwerking van hun instituten en hebben door middel van intensieve besprekingen een fundament gelegd voor een dergelijke samenwerking. Zij hebben er bovendien alle begrip voor dat ook zij hun bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingsoperatie waar heel Nederland zich voor gesteld ziet.

Een en ander betekent nochtans niet dat de weg vrij is voor onverantwoordelijke besluiten, waarbij de notie ‘behoorlijk bestuur’ met voeten wordt getreden.

Beide instellingen zullen afzonderlijk het uiteindelijk door de staatsecretaris op te leggen bezuinigingspercentage realiseren. Echter op 16 juli een gezamenlijk Activiteitenplan indienen dat tegemoet komt aan de eisen die aan een dergelijk plan gesteld moeten worden, behoort tot de onmogelijkheden.

Als goed bestuurders dienen wij ons te houden aan wettelijk vastgelegde routes, waarin onder meer het Adviesrecht van de beide Ondernemingsraden gerespecteerd dient te worden. Beide instellingen zijn verantwoordelijk voor hun personeel. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen is zorgvuldigheid en dus tijd een vereiste.

De premisse van de Raad voor Cultuur dat verregaande samenwerking van de beide instituten de financiële ruimte biedt om voor beide afzonderlijk een korting van 25% op te leggen, wordt niet onderbouwd en is op basis van de feiten te weerleggen. Er is bovendien sprake van een gigantische kapitaalvernietiging, die in geen verhouding staat tot de te realiseren bezuiniging. Het Letterkundig Museum is zeer onlangs geheel gerenoveerd in voortdurend overleg met het Ministerie, waarmee een bedrag is gemoeid van € 9 miljoen, waarvan € 2 miljoen private gelden. Museum Meermanno is gehouden aan de stringente juridisch verankerde kaders die het testament van de stichter stelt; Meermanno is slechts de beheerder van het aan de Staat gelegateerde huis met collectie.

Het gelijkheidsbeginsel wordt met voeten getreden. Beide instituten zijn (hoe onterecht ook) door de Raad geplaatst in de derde categorie, waar een korting van 11,1% geldt. Voor onze instellingen is echter een negatieve uitzondering gemaakt: er komt nog eens 13,9% voor beide afzonderlijk bovenop. Zonder enige vorm van motivatie. Hoor en wederhoor is bovendien niet toegepast.

In opdracht van het Ministerie van OC&W zijn beide instituten gevisiteerd. De rapporten die daarover aan het Ministerie zijn uitgebracht, zijn uitermate lovend. De Raad negeert de conclusies echter volstrekt. Opnieuw is van hoor en wederhoor geen sprake geweest, noch met de Raad, noch met het Ministerie.

Op grond van het bovenstaande is, samenvattend, onze mededeling aan de staatssecretaris:

- beide instellingen realiseren het uiteindelijk op te leggen bezuinigingspercentage

- de inleverdatum van het gezamenlijk Activiteitenplan wordt verplaatst naar een nog nader vast te stellen datum

- er wordt ruimte geboden voor hoor en wederhoor

- in de besluitvorming worden de Visitatierapporten betrokken.

Voor nadere informatie:

Aad Meinderts

Directeur Letterkundig Museum

Tel. 06 42 99 4652

Maartje de Haan

Directeur Museum Meermanno

Tel. 06 547 22 877